Aerys P – мониторинг на воздухот

Следење на честичките од загадувањето на воздухот.

Честичките PM1, PM2.5 и PM10 вообичаено потекнуваат од еколошки и човечки фактори како што се полен, прашина, шумски пожари, индустриски постројки, депонии итн. Тие можат да предизвикаат сериозни здравствени проблеми, особено на луѓето со респираторни заболувања.

Aerys P ги следи овие опасни воздушни честички и ја подига свеста за да се минимизира изложеноста на луѓето на овие ризици.