Aerys G – мониторинг на воздухот

Следење на честичките од загадувањето на воздухот.

Гасните загадувачи O3 (озон на ниво на земја), NO (азотен оксид) и NO2 (азот диоксид) првенствено влегуваат во воздухот од согорувањето на горивото, предизвикувајќи зголемување на емисиите на стакленички гасови. Тие предизвикуваат глобално затоплување и можат да придонесат за респираторни заболувања.

Да се заштитеме!